Page 3 - Zuin Aldizkaria 11. zka. / Revista Zuin 1 - 2014/10
P. 3

AURKIBIDEA / SUMARIO
zuIN 2/3
 lAuDIO uDAlA
ERREDAKZIOA
REDACCIÓN:
LAUDIO UDALA AYUNTAMIENTO DE LAUDIO
JATORRIZKO DISEINUA
DISEÑO ORIGINAL: Grafik Sarea Koop. e.
MAKETAZIOA
MAQUETACIÓN: ORAIN21
PAPERA
PAPEL:
Offset birziklatua 90g/m2 Offset reciclado 90g/m2
FOTOGRAFÍA DE PORTADA
AZALEKO ARGAZKIA:
ORAIN21
FOTOGRAFÍAS DE INTERIOR
BARNEKO ARGAZKIAK:
aiaraldea.com Ieltxu Orueta ORAIN21
PUBLICIDAD
PUBLIZITATEA:
zuin@orain21.com 945 046 998
 AYUNTAMIENTO DE LAUDIO
010
telefono finkotik, baina tarifa finkorik gabe deitzen dute- nentzat
para quienes llamen de un fijo y no tengan tarifa plana
944 034 800 telefono finkotik eta tarifa finkoaz (deia doakoa izate- ko) edo eskukotik deitzen dutenentzat
6 GAI NAGUSIA / TEMA PRINCIPAL Kultura Plana
para quienes llamen de un fijo con tarifa plana (así la llamada será gratuita) o de un móvil
Plan de Cultura
www.laudiokoudala.net
uDAltZAINGOA POlICIA MuNICIPAl Antón Soraluce
944 034 882
GIZArtE ONGIZAtE, OSASuN EtA lANKIDEtZA BIENEStAr SOCIAl, COOPErACIÓN Y SAluD Juanan Urkijo
944 034 842
GArAPEN AGENtZIA AGENCIA DE DESArrOllO Asun Duñabeitia
94 403 49 84
HIrIGINtZA EtA INGuruMENA urBANISMO Y MEDIO AMBIENtE Jesús Cebolla
944 034 872
OBrA, ZErBItZu EtA MANtENtZE lANAK OBrAS, SErVICIOS Y MANtENIMIENtO Jokin Arruti
944 034 862
EuSKArA EuSKErA
Felix Mugurutza 944 034 892
KulturA, KIrOlAK EtA JAIAK CulturA, DEPOrtES Y FIEStAS Jabi Ramirez
944 034 902
HEZKuNtZA, EMAKuMEA
EtA GAZtErIA
EDuCACIÓN, MuJEr Y JuVENtuD Maria José Ikaran
944 034 852
OGASuNA HACIENDA Gerardo Elejalde 944 034 823
IDAZKArItZA SECrEtArÍA Arantza Lili 944 034 802
AlKAtEtZA AlCAlDÍA Arantza Larrea 944 034 808
18 jaiak IRUDITAN / LAS FIESTAS EN IMÁGENES 20 GAI NAGUSIA / TEMA PRINCIPAL
Gazte Plana
Plan Joven
29 elkartasun azoka / FERIA SOLIDARIA   1   2   3   4   5